Shtruarja mbi mbeshtëtësa plastik

Kjo metodë e shtruarjes përdoret mbi shtresë të mirë të betonit me pjerrësi min 2 %. Pllakat janë të vendosura direct mbi mbështëtëse plastike. Mosbarazimi i tyre mund të korrektohet me nivelizimin e mbeshtëtësve. Avantazh i kesaj metode është akcesi i thjeshtë në rast riparimi të izolimit.. Gjat shtruarjes se se pllakave mbi mbeshtëtëse plastike në ju rekomandojme të përdorni nje foli mbuluese që të mbrojë hidrizolimin. Zhavori mund të përdoret si material mbushës. Gjithashtu është e nevojshme që të sigurohet drenazhë për ujë sepse lagështia e përherëshme mund t’i dëmtoj pllakat (reaksioni i çementos etj…)