Shtruarja me llaq çimentoje

Shtruarja bëhet me aplikimin e shtresës ngjitëse të çementos mbi sipërfaqë të betonit me pllakë të dhëmbëzuar metalike (madhësia e dhëmbëve rekomandohet 10×10 mm) në shtresë prej 0.5-2.0 cm. Pastaj pllakat shtrohen mbi këtë shtresë dhe nivelizohen me ndihmën e çekanit të gomës.